TopNavi

Arkisto | SÄÄNNÖT

15.11.2012SÄÄNNÖT

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry:n säännöt

Vuoden 2010 liittokokouksessa hyväksytyt säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry, Socialdemokratiska Studerande – SONK rf. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään liitoksi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.

2. Liiton tarkoituksena on

 1. tehostaa ja tukea jäsenjärjestöjensä pyrkimyksiä maamme opiskelijoiden yhteiskunnallisten, taloudellisten ja sivistyksellisten olojen parantamiseksi
 2. vaikuttaa maamme kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmän jatkuvaan kehittämiseen sosialidemokratian periaatteiden mukaisesti
 3. edistää sosialidemokratian tunnetuksi tekemistä ja sen aatesisällön omaksumista erityisesti maamme opiskelijoiden keskuudessa
 4.  edistää rauhaa lujittavaa kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälistä henkistä ja aineellista vuorovaikutusta etnisyyteen, uskontoon tai maailmankatsomuksen eroavuuksiin katsomatta
 5. myötävaikuttaa Yhdistyneiden Kansakuntien omaksumien periaatteiden toteuttamiseen, erityisesti mitä tulee puutteeseen, sorron, riiston, sodan ja joukkotuhoaseiden poistamiseen maailmasta sekä avun antamiseen kehitysmaille näiden yhteiskunnallisen, taloudellisen, sosiaalisen ja sivistyksellisen kehityksen turvaamiseksi.
 6.  Liitto toimii ihmisoikeuksia, kansain itsenäisyyttä tukevassa sekä maailman rauhaa, sosialismia ja feminismiä edistävässä hengessä.

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

 1. suorittaa kasvatus- ja valistustyötä sekä opinto- ja koulutustoimintaa opiskelijoiden keskuudessa
 2. toimii jäsenjärjestöjensä yhdyssiteenä ja keskuselimenä
 3. edistää uusien jäsenjärjestöjen perustamista
 4. toimii yhteistyössä Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n kanssa, ylläpitää yhteyttä maamme nuorisojärjestöihin ja niiden yhteenliittymiin, edustaa jäseniään kansallisessa ja kansainvälisessä kanssakäymisessä ja yhteistyöelimissä sekä toimeenpanee yhteiset, liittoa koskevat päätökset;
 5. toimeenpanee opiskelijanuorisolle henkisiä tieto- ja taitokilpailuja, järjestää liikunta-, leiri- ja retkeilytoimintaa
 6. julkaisee ja tukee maailmankatsomuksensa mukaisia aikakauslehtiä ja kirjallisuutta.

4. Päätösvaltaa liitossa käyttää sen kokous, jota näissä säännöissä kutsutaan liittokokoukseksi. Liiton toimintaa lain, sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti hoitaa liiton hallitus, jota näissä säännöissä kutsutaan liittohallitukseksi.

Liiton jäseneksi voidaan ottaa rekisteröity opiskelijoita edustava yhdistys, joka hyväksyy liiton tarkoituksen ja haluaa toimia liiton sääntöjen mukaan. Liiton jäseneksi voidaan ottaa myös muu Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.:seen kuuluva rekisteröity perustajajärjestö, joka harjoittaa liiton säännöissä tarkoitettua opiskelijatoimintaa ja joka on tätä toimintaa varten perustanut alaisuuteensa opiskelijajaoston.

5. Liittoon kuuluvien yhdistysten jäsenten kotipaikan tulee olla Suomessa.

Liittoon kuuluvien yhdistysten on noudatettava liiton sääntöjä ja liittokokouksen tekemiä ohjelma- ja menettelytapapäätöksiä. Jo saavutetut jäsenoikeudet liitossa säilyvät.

6. Liittohallitus voi erottaa liiton jäsenyhdistyksen. Ennen erottamispäätöstä on jäsenyhdistykselle varattava tilaisuus selityksen antamiseen.

Erottamispäätökseen tyytymätön jäsenyhdistys voi saattaa päätöksen liittokokouksen ratkaistavaksi. Tyytymättömyydestä on ilmoitettava liitolle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli liittokokous hyväksyy erottamispäätöksen vähintään 3/4 ääntenenemmistöllä, se jää voimaan.

7. Liiton jäsenyhdistykset ovat velvollisia toimittamaan vuosittain, huhtikuun 15. päivään mennessä, liittohallitukselle selostuksen toiminnastaan, tuloslaskelmansa ja taseensa oikeaksi todistettuina jäljennöksinä. Jäsenyhdistyksen tulee ilmoittaa virkailijailmoituksella yhdistyksessä toimeenpanovaltaa käyttävän elimen kokoonpano. Liittohallituksen kehotuksesta jäsenyhdistyksen on annettava myös muita liiton tai yhdistyksen toimintaan mahdollisesti vaikuttavia tietoja.

8. Varsinainen liittokokous pidetään liittohallituksen kutsusta ja sen päättämässä paikassa vuosittain loka-joulukuussa.

Kutsu varsinaiseen liittokokoukseen lähetetään todisteellisesti jäsenyhdistyksille vähintään 60 päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista ja kokouksessa esille tulevien asioiden käsittelyä varten tarpeelliset asiakirjat on toimitettava liittokokousedustajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen liittokokousta.

Liittokokoukselle voivat tehdä aloitteita liiton jäsenyhdistykset ja niiden jäsenet. Aloitteet on toimitettava liittohallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen liittokokousta.

9. Ylimääräinen liittokokous pidetään liittohallituksen katsoessa sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenyhdistyksistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jäsenyhdistyksen on tehtävä vaatimus ylimääräisestä liittokokouksesta liittohallitukselle, jonka on viivyttelemättä kutsuttava se koolle päättämäänsä paikkaan. Kutsu ylimääräiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenyhdistyksille todisteellisesti vähintään 21 päivää ennen kokousta.

10. Liittokokouksissa päätösvaltaa käyttävät jäsenyhdistysten edustajat. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää liittokokouksiin 20 edustajaa. Jokaisella edustajalla on 1 ääni, jota ei voi siirtää valtakirjalla toiselle. Liiton jäsenyhdistyksen pitää ilmoittaa edustajansa vähintään 45 päivää ennen liittokokousta toimittamalla valtakirjat liiton toimistolle. Liittohallitus vahvistaa jäsenyhdistysten liittokokousvaltakirjat vähintään 21 päivää ennen liittokokousta.

11. Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • käsitellään liiton toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta;
 • käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liiton varainhoito edelliseltä kalenterivuodelta;
 • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille;
 • käsitellään liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten;
 • valitaan liittohallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi, kaksi liittohallituksen varapuheenjohtajaa ja liittohallituksen kuusi varsinaista jäsentä ja 1-4 varajäsentä;
 • valitaan liiton tilintarkastajat ja näiden varamiehet seuraavaksi vuodeksi;
 • määrätään liiton jäsenmaksu;
 • päätetään uusien jäsenyhdistysten ottamisesta.

Liittokokouksen päättäessä liittohallituksen jäsenistä valinnassa on otettava tasapuolisesti huomioon maan eri osat, jäsenyhdistykset, eri koulutustasot ja sukupuolten tasa-arvo.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p:n ja Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksissa. Liittokokous voi antaa myös muille läsnäolo- ja puheoikeuksia määräten samalla niiden käyttämisen rajoituksista ja ehdoista.

12. Liiton hallituksena toimii liittohallitus, jossa on puheenjohtajan, kahden varapuheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista varsinaista ja 1-4 varajäsentä.

Liittohallituksen sihteerinä toimii pääsihteeri.

Liittohallituksen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Liiton puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.

Liittohallituksen tehtävänä on panna toimeen liittokokouksen päätöksiä, kutsua varsinainen  tai ylimääräinen liittokokous koolle, valmistella liittokokouksen käsiteltäviksi tulevat asiat, valita ja vapauttaa liiton pääsihteeri ja muut työntekijät, sopia työntekijöiden palkoista talousarvion puitteissa, myöntää pyynnöstä ero jäsenilleen sekä hoitaa muut asiat, jotka eivät kuulu liittokokouksen toimivaltaan.

Liittohallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista sekä vähintään neljä liittohallituksen varsinaista tai varajäsentä.

Liittohallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai, hänen estyneenä olleessaan, jompikumpi liiton varapuheenjohtajista. Koollekutsumistavasta päättää liittohallitus.

Liittohallituksen kokouksissa varajäsenillä on aina puhe-, läsnäolo- ja esitysoikeus. Varsinaisten jäsenten ollessa estyneenä varajäsenet tulevat näiden tilalle siinä järjestyksessä kuin liittokokous on heidät valinnut.

Liittohallitus voi myöntää jäsenyhdistysten puheenjohtajille läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeuden sekä läsnäolo- ja puheoikeuden muille liittohallitukseen kuulumattomille henkilöille. Tällaisten henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeuden rajoittamisesta päättää liittohallitus.

13. Liittohallituksella on työvaliokunta, joka valmistelee liittohallituksen päätettäväksi tulevia asioita ja hoitaa liiton juoksevaa hallintoa liittohallituksen antamien ohjeiden mukaan. Työvaliokunnan kokoonpanosta, tarkemmista tehtävistä ja koollekutsumistavasta päättää liittohallitus.

Liittohallitus voi päättää jaostojen perustamisesta ja valita niille puheenjohtajat sekä antaa niitä sitovia ohjeita. Jaostojen lisäksi liittohallitus voi keskuudestaan tai ulkopuoleltaan valita työryhmiä tai vastuuhenkilöitä. Jaostojen, työryhmien ja vastuuhenkilöiden tehtävät määrittää liittohallitus.

14. Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat tai pääsihteeri, aina kaksi yhdessä.

15. Liitolle on valittava kaksi tilintarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varamiehet.

16. Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja liiton toimintaa ja hallintoa koskeva kertomus on annettava vuosittain maaliskuun 31. päivään mennessä tilintarkastajille. Tilintarkastajien on annettava kertomuksensa vuosittain huhtikuun 15. päivään mennessä. Tilinpäätökset ja tilintarkastajien kertomukset käsitellään liittokokouksissa.

17. Liittokokous voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

18. Jos liitto lakkautetaan tai puretaan, sen varat jaetaan jäsenyhdistyksille yhtäläisin osuuksin. Jäsenyhdistysten on käytettävä saamansa varat liiton tarkoitusperien toteuttamiseen.